THE GALA RANONG AND THE INCONIC HOTEL RANONG
โรงแรม เดอะกาลล่า


Project Description

บริษัท เดอะ กาลา จำกัด จ.ระนอง

Project Details

  • งานโครงสร้าง
  • งานสถาปัตย์
  • งานตกแต่งภายใน
  • งานระบบไฟฟ้า-ประปา

Project Picture